VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Spoločnosť Ceretrade, s.r.o., IČO: 44903928, so sídlom: Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.ceretrade.sk a internetového obchodu v rámci nej vyhlasuje, že zbiera, spracováva a uchováva nasledovné:
 
Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.
 
Účel spracúvania: plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa ako dodávateľa služby voči dotknutej osobe ako odberateľovi primárne za účelom kontaktovania ohľadom zakázok, prípadne informovaní o zmenách a podobne.
 
Právny základ spracúvania: zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou v rámci internetovej stránky.
 
Doba uchovávania: doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa z  zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie.
 
Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.
 
Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: info@ceretrade.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:
- poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
-  poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
-  vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.

 

Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok